Kalite Belgelerimiz

ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi
 • Sistematik çalışma alışkanlığı artar
 • Hatalar azalır
 • Verim artar
 • Geçici çözümlerden uzaklaşılır
 • Kişilere bağımlılık kalkar
 • Şirketin kalitesine güven artar
 • İletişim güçlenir
 • İhracat artar

Kurumların güçleri rekabet edebilirliği ile ölçülmekte olup, bu da büyük binalarla değil, müşterilerine yakın olmakla ve buna uygun organizasyonlarla mümkün olmaktadır. Unutulmaması gereken; müşteri kurumun varoluş nedenidir ve ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi bu temel üzerine kurulmuştur. Kalite Yönetim Sistemi, PLANLA-UYGULA-KONTROL ET-ÖNLEM AL prensibine dayanmaktadır.

ISO 9001:2008 Nedir? : ISO 9001 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2008 rakamı, bu revizyonun 2009 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir (ISO 9001:2008 versiyonu).

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 İşletmeler için hareket tarzlarını değiştirecek, stratejik planlamalarında etkinlik artışı yaratacak, verimliliklerini ve rekabet güçlerini artıracak bir yönetim sistemidir. Organizasyonun diğer faaliyetleri ile entegre edildiği takdirde hem uluslararası ticarette işlemlerini kolaylaştırmakta, hem de olumlu bir imaj yaratarak firma ürün veya hizmetlerinin satış miktarlarını artırmaktadır. Ayrıca, işletmenin çevre ile ilgili uyması gereken yasal yükümlülüklerine doğal olarak uyum göstermesini ve işletmelerin toplum hayatına olumlu etkileri olmasını sağlamaktadır.

Çevre Yönetim Sistemi uygulamanın avantajları;


 • Enerji ve diğer kaynakların tüketiminde azalma sağlayacak alanların tespit edilmesi, kaynakların etkin kullanımı ile elde edilen ekonomik kazanç
 • Yükümlülük ve risklerin azalması
 • Çevreye ilişkin yasal ve diğer kurallar ile gerekliliklere kolaylıkla uyum sağlanması
 • Çevre korumasında çevre yönetimi sistemlerini kullanarak katkı sağlayan lider işletmelere verilen teşvik ve ödüllerden yararlanmak
 • Kirliliğin engellenmesi ve atıkların azaltılması
 • Toplumun gelişmesine olumlu katkıda bulunmak
 • Üstün kaliteli işgücü yaratma hususunda ilgi sağlanması
 • Pazar payının korunmasında ve artırılmasında sağlanan katkılar
 • İhalelerde elde edilen rekabet gücü
 • Değişen koşullarda uyum göstermede elde edilen yetenek artışı
OHSAS 18001:2007 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi

Bu çalışma dört ana konu üzerine yoğunlaşmaktadır.


 • Yasal ve diğer gereklerin tanımlanması
 • Kuruluşun, kendisini ilgilendiren yasal ve diğer gereklere uyma derecesinin değerlendirilmesi
 • Kuruluşun proseslerinden kaynaklanan risklerinin ve kontrol yöntemlerinin belirlenmesi
 • Uygulanmakta olan çalışmaların ve kontrollerin sağlık, güvenlik yönetimi kapsamında değerlendirilmesidir

OHSAS 18001:2007 İşçi sağlığı ve iş güvenliği standardıdır. İşyerlerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkenlerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.OHSAS 18001 kurma kararını veren bir kuruluşun ilk atacağı adımın mevcut durumunun analizi olmasında yarar vardır. Böylelikle kuruluş, OHSAS 18001 gereklerini karşılama konusundaki durumunu görebilecek, yatırım planına alması gereken konular varsa bu konuları önceden planına dahil edebilecektir.

Sistemin Avantajları


 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği sorumluluklarının yönetimi için bir iskelet yapı sağlaması
 • Çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda eğitimden geçmesi, bilinçlenmesi
 • Kurum içinde yetki ve sorumlulukların belirlenmesi
 • İlgili iş yasaları ve kanunlara uymanızı sağlaması
 • İşletmenizde sağlığı ve güvenliği etkileyen risk yerlerinin tespit edilmesi
 • İş kazalarını azaltması, güvenli iş ortamı sağlaması
 • Acil durumlar için planlar ve prosedürlerin oluşması
 • Sürekli gelişmeyi sağlaması
 • Uluslararası bir yönetim sistemine sahip olması
 • Daha iyi çalışma ortamı sağlaması
 • Verimliliği artırması